Endodòncia

L’endodòncia tracta les patologies dels teixits polpars (nervi de la dent) provocats per
les càries fondes, els traumatismes, les fractures o les malalties gingivals.
¿Busca un servei d’endodòncia a Manresa
de màximes garanties?
El tractament que proposem està destinat a conservar la dent. Així, una vegada fet el diagnòstic, es procedeix a l’eliminació de la polpa dental, la desinfecció i obturació de l’arrel.
Per a la realització d’una endodòncia caldrà anestesiar la zona en la qual es vol actuar. Seguidament, s’accedeix a la polpa, s’extreu i es procedeix a la neteja del conducte. A continuació, es realitza l’obturació i segellat amb materials específics. Al final de la intervenció la dent quedarà plenament insensibilitzada i aïllada de qualsevol altra part de l’organisme. Posteriorment caldrà fer un seguiment que verifiqui l’efectivitat i evolució de l’endodòncia.
Tria l’endodòncia, pulpectomia o pulpotomia sense dolor

Als pacients els sol preocupar si es tracta d’una intervenció dolorosa. Per això,
cal recordar que l’endodòncia es realitza amb anestèsia, de manera que el dolor
no hauria d’aparèixer en cap cas. A Sitges Clínica Dental farem que es senti tranquil, relaxat
i en bones mans.